JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

OBLICI ZAŠTITE

koji građani mogu ostvariti putem JU Centar za socijalni rad Sanski Most

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

PORODIČNO PRAVNA ZAŠTITA

PRAVA PORODICE SA DJECOM

ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM

PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE

PARTNERI

JU Centra za socijalni rad Sanski Most