JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom od 18. jula 2006.godine, a koji je u primjeni od 01.09.2006.godine, civilnom žrtvom rata smatra se lice kod kojeg je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, usljed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne opasnosti, usljed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo oštećenje organizma, što uključuje mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja ili nestanak ili pogibiju tog lica. 

Status civilne žrtve rata priznaje se: 

  1. licu kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% ili značajno narušavanje zdravlja usljed mučenja, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja, nezakonitog kažnjavanja, protupravnog lišavanja slobode, zatvor, koncentracioni logor, internacija, prinudni rad u toku ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, 
  2. licu kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% u vezi sa ratnim događajima (bombardovanja, ulične borbe, eksplozija ratnog materijala, zalutali metak i sl.), 
  3. licu kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata, 
  4. licu kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% u vezi sa diverzantskim, terorističkim akcijama kojima se ugrožava sigurnost i ustavni poredak Federacije, 
  5. članovima porodice nestalog lica, ako je nestalo lice bilo civil odnosno nije bio pripadnik oružanih snaga, 
  6. članovima porodice lica koje je poginulo u vezi sa ratnim događajima (bombardovanje, ulične borbe, eksplozija ratnog materijala, zalutali metak i sl.).

 

Status civilne žrtve rata priznaje se licima  kod kojih je došlo do naknadnog oštećenja organizma – ispoljene i pogoršane bolesti, dugog perioda inkubacije, gubitak ekstremiteta i vida oba oka zbog pogoršanja općeg zdravstvenog stanja, mentalnog oštećenja i drugih oštećenja organizma, a nastalih zbog gore navedenih okolnosti. 

Posebnom kategorijom civilnih žrtava rata smatraju se lica koja su preživjela seksualno zlostavljanje i silovanje. 

Civilne žrtve rata – invalidi razvrstavaju se prema utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja u šest grupa.