JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM

Prava osoba sa invaliditetom

Prema Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl.novine Federacije BiH“, br: 36/99, 54/04 i 14/09), osobe sa invaliditetom – neratni invalidi su osobe sa urođenim i stečenim invaliditetom, tačnije invaliditetom koji nije posljedica rata, te osnovna prava u smislu navedenog Zakona ne mogu ostvariti osobe sa invaliditetom koja takvo pravo koriste po drugim propisima (kao npr. propisima Penziono invalidskog osiguranja, Boračko invalidske zaštite i Civilne žrtve rata).
Oštećenje organizma lica sa invaliditetom, pravo na pomoć i njegu i ortopedski dodatak utvrđuje se Nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje Sarajevo, Odjeljenje u prvostepenom postupku Bihać.
Prvostepena rješenja za invalidna lica ustanova donosi nakon utvrđenog procenta oštećenja organizma podnosioca zahtjeva koja podliježu reviziji koju vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Sarajevo.
Novčana sredstva za isplatu po ovom Zakonu obezbjeđuju se u budžetu Federacije, a isplata se vrši direktno korisnicima putem tekućeg računa, a visina novčane naknade određuje se srazmjerno stepenu oštećenja organizma na osnovu Nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje.

Potrebna dokumentacija:

 1. Kopija lične karte/ ovjerena
 2. Prijava prebivališta ili boravišta / original ili ovjerena kopija
 3. Izvod iz matične knjige rođenih / ne starije od 6 mjeseci, ovjeren ili original
 4. Uvjerenje o državljanstvu BiH / ne starije od 6 mjeseci, ovjeren ili original
 5. Dokaz o utvrđenom procentu oštećenja organizma od 100%-90%
 6. Uvjerenje od PIO/MIO o činjenici da li je ostvario pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, tuđu njegu i pomoć i ortopedski dodatak kod Federalnog zavoda
 7. Uvjerenje od BIZa da li je ostvario pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, tuđu njegu i pomoć i ortopedski dodatak kod Boračko invalidske zaštite,
 8. Transakcijski račun,
 9. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu /kućna lista

 

Roditelj njegovatelj

Status roditelja njegovatelja pod uslovima utvrđenim Zakonom o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,broj 75/21 od 22.09.2021.godine) priznaje se jednom od roditelja lica s invaliditetom sa 100% oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica prve grupe, utvrđenim u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.
(2) Oštećenje organizma lica s invaliditetom i pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica utvrđuju se prema nalazu, ocjeni i mišljenju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, izvršenim u skladu s propisom o ocjenjivanju oštećenja organizma kod lica s invaliditetom u postupku ostvarivanja prava prema Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.
(3) Ako u porodici ima dvoje ili više lica s invaliditetom iz stava (1) ovog člana, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.

(1) Roditelju lica s invaliditetom iz člana 6. ovog zakona može se priznati status roditelja njegovatelja ukoliko je nazaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ukoliko nije na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje roditelj njegovatelj može priložiti dokaz od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da nije osigurano lice u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.
(3) Uz ispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom, status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do njegove navršene 65. godine života.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava statusa roditelja njegovatelja:

 1. Zahtjev
 2. Uvjerenje o državljanstvu podnositelja zahtjeva ne starije od 6 mjeseci,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahtjeva ne starije od 6 mjeseci,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih za lise sa invaliditetom po osnovu kojeg roditelj/staratelj podnosi zahtjev (ne starije od 6 mjeseci),
 5. Prijava prebivališta za podnositelja zahtjeva I za lice sa invaliditetom po osnovu kojeg roditelj/staratelj podnosi zahtjev (ne starije of 6 mjeseci),
 6. Uvjerenje o nezaposlenosti nadležne Službe za zapošljavanje za podnosioca zahtjeva ili uvjerenje Porezne uprave FBiH da nije osigurano lice u Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa ne starije od tri mjeseca,
 7. Uvjerenje FZ PIO/MIO da podnosilac zahtjeva nije korisnik penzije ne starije od tri mjeseca,
 8. Rješenje nadležnog organa kojim je licu sa invaliditetom, po osnovu kojeg roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev za ostvarivanje statusa roditelja njegovatelja, priznato pravo na ličnu invalidninu I grupe i dodatak za njegu I pomoć drugog lica I grupe.
 9. Nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za lice sa invaliditetom po osnovu kojeg roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev za priznavanje statusa,
 10. Ljekarsko uvjerenje podnosioca zahtjeva ne starije od tri mjeseca,
 11. Ugovor s bankom ili potvrda banke za podnosioca zahtjeva iz kojeg se vidi broj transakcijskog računa i vlasništvo nad istim.