JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

DJELATNOST

JU “Centar za socijalni rad” Sanski Most obavlja poslove neposredne socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, utvrđene kantonalnim i federalnim Zakonima i to:

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, („Sl. novine Federacije BiH“, br:36/99, 54/04, 39/06,14/09, 45/16 i 40/18)
 •  Porodičnim zakonom Federacije BiH, („Sl.novine Federacije BiH“ br:35/05 i 41/05),
 •  Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, („Sl. novine Federacije BiH“, br: 20/13), 
 • Zakonom o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, („Sl.novine Federacije BiH“, br:31/01 i 40/02), 
 • Zakonom o zdravstvenom osiguranju, („Sl.novine Federacije BiH“, br:30/97, 7/02 i 70/08),
 • Krivičnim zakonom, („Sl. novine Federacije BiH“, br:36/03), 
 • Zakonom  o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Sl.novine F BiH“, br:7/14), 
 • Zakon o hraniteljstvu („Sl.novine Federacije BiH“ br:19/17), 
 • Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br:75/21 od 22.09.2021.godine),  
 • Zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 52/22). kao i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i općim aktima, a posebno: 
  • otkrivanje uzroka nastajanja stanja socijalne potrebe, 
  • vrši analizu socijalnih problema, otkriva uzroke njihovog nastajanja, predlaže nadležnim organima poduzimanje mjera za njihovo rješavanje i uklanjanje i donošenje normativnih akata, 
  • organiziranje i provođenje oblika socijalne i dječije zaštite, 
  • neposredno pružanje usluga stručnog socijalnog rada, pojedincima i porodicama i grupama građana, 
  • rješavanje u prvom stepenu zahtjeva za ostvarivanje prava u okviru nadležnosti, 
  • obavlja poslove u oblasti zaštite civilnih žrtava rata, njihovoj zdravstvenoj zaštiti, liječenju i rehabilitaciji, 
  • obavlja poslove u oblasti porodične zaštite, zaštite odgojno zanemarene djece, sudjeluje u izvršavanju odgojnih mjera i mjera zaštitnog nadzora izrečenih maloljetnim izvršiteljima krivičnih djela, 
  • obavlja stručne poslove u oblasti starateljstva, zbrinjavanja i smještaja osoba u Ustanove socijalne zaštite ili u porodice, 
  • obavlja poslove na suzbijanju prosjačenja, prostitucije, alkoholizma, maloljetničke delinkvencije i drugih oblika asocijalnih ponašanja, 
  • obavlja socio – preventivni rad u oblasti porodične zaštite, 
  • organizuje savjetodavni rad za pitanje braka i porodice, 
  • sarađuje sa drugim pravnim osobama, udruženjima građana, pravosudnim i drugim organima radi unapređivanja kvalitete socijalnog rada i socijalne zaštite, uključujući i stručne saradnike, 
  • sarađuje sa odgovarajućim faktorima u pripremanju programa razvoja socijalne zaštite i poduzimanju socijalnih akcija, 
  • obavlja razvrstavanje, kategorizaciju lica ometenih u psihofizičkom razvoju, 
  • formira komisiju i koordinira rad stručnih tijela – ekipa stalnog, povremenog ili privremenog karaktera, 
  • vodi službene evidencije i prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne zaštite, o primjenjenim oblicima socijalne zaštite i utrošenim materijalnim sredstvima i izrađuje i podnosi izvještaj nadležnom organu, 
  • osigurava neophodna novčana sredstva za rad Centra, 
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,