JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

PRAVA PORODICE SA DJECOM

PRAVA PORODICE SA DJECOM

Dječiji dodatak

Zaštita porodice s djecom podrazumijeva osiguranje porodice kroz materijalna i druga davanja, radi pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovom osposobljavanju za život i rad, a u najboljem interesu djeteta.
Pravo na dječji dodatak, pod uslovima propisanim Zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 52/22), ostvaruje:

 • dijete do navršene 18. godine života,
 • i dijete sa težim ili teškim invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine života ili za vrijeme redovnog školovanja, od dana podnošenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji.


Dijete može ostvariti pravo na dječji dodatak ukoliko:

a) ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze 40% (četrdeset posto) najniže plate u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu;

b) nije smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana, a troškovi smještaja se djelimično ili u potpunosti obezbjeđuju iz budžetskih sredstava.


Visina dječjeg dodatka iznosi 19% (devetnaest posto) najniže plate u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu.

 1. Djetetu koje ispunjava uslove pravo na dječji dodatak priznaje se od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava od strane zakonskog zastupnika djeteta.
 2. Pravo na dječji dodatak traje dok postoje uslovi za ostvarivanje prava, a najduže 12 mjeseci.
 3. Zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dječji dodatak dužan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak u mjesecu prije isteka prava.
 4. Ukoliko zakonski zastupnik djeteta u roku iz stava (3) ovoga člana ne podnese zahtjev i ne dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za nastavak ostvarivanja prava, pravo na dječji dodatak prestaje.
 5. Za dijete kojemu, u skladu s ovim zakonom, prestane pravo na dječji dodatak, isplata će se izvršiti za mjesec u kojemu je pravo prestalo.


Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na dječiji dodatak:

 1. Zahtjev,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za mldb. dijete (ne starije od 6 mjeseci),
 3. Uvjerenje o državljanstvu za mldb.dijete (ne starije od 6 mjeseci),
 4. Uvjerenje škole,
 5. Dokaz o prihodima po članu domaćinstva,
 6. Izjava o zajedničkom domaćinstvu,
 7. Prijava prebivališta za roditelje i mldb. dijete (ne starije od 3 mjeseca),
 8. Ovjerena kopija lične karte za roditelje,
 9. Uvjerenje BIZ-a,
 10. Uvjerenje PIO/MIO,
 11. Uvjerenje Centra,
 12. Ugovor ili potvrda banke o broju transakcijskog računa za mldb. dijete.


Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji

Pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj regulisano je Zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 52/22).
Pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji, u smislu ovoga zakona, ostvaruje porodilja koja nije u radnom odnosu, a radi porođaja i njege svakog rođenog djeteta pod uslovima propisanim ovim zakonom.
(2) Izuzetno od stava (1) ovoga člana, u slučaju da majka nije živa ili da je spriječena neposredno brinuti o djetetu ili da je napustila dijete, ovo pravo može ostvariti i otac djeteta pod uslovima propisanim ovim zakonom.
Korisnik prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji iz člana 17. ovoga zakona može ostvariti pravo na novčanu pomoć ukoliko je prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili se nalazi na redovnom školovanju, odnosno ukoliko se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao zaposleno lice.
Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji isplaćuje se u visini 55% najniže plate u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu.

(1) Korisniku prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji koji ispunjava uslove iz člana 18. ovoga zakona pravo na novčanu pomoć će se priznati od dana rođenja djeteta.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovoga člana podnosi se u roku od 60 dana od dana porođaja.
(3) Ukoliko se zahtjev iz stava (1) ovoga člana podnese po isteku roka od 60 dana od dana rođenja djeteta, pravo na novčanu pomoć će se priznati od prvog dana u mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen.
(4) Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji traje dok postoje uslovi za ostvarivanje prava, a najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.
(5) Za korisnika prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji kojemu, u skladu s ovim zakonom, prestane pravo na novčanu pomoć, isplata će se izvršiti za mjesec u kojemu je pravo prestalo.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji:

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih za dijete,
 2. CIPS – prijava prebivališta,
 3. Uvjerenje općinskog Biroa rada,
 4. Transakcijsi račun,