JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE

PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE:

Prava iz socijalne zaštite u smislu Kantonalnog i Federalnog Zakona o socijalnoj zaštiti:

 1. NOVČANA I DRUGA MATERIJALNA POMOĆ,
 2. OSPOSOBLJAVANJE ZA ŽIVOT I RAD,
 3. SMJEŠTAJ U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE,
 4. OSNOVNA PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM,
 5. USLUGE SOCIJALNOG I DRUGOG STRUČNOG RADA,

 

Novčana i druga materijalna pomoć – podrazumijeva stalnu novčanu pomoć, novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica, druge materijalne pomoći (privremena – izuzetna novčana pomoć, jednokratna novčana pomoć), te pravo na dječiji dodatak.

Stalna novčana pomoć je pomoć koju mogu ostvariti lica i porodice, pod slijedećim uvjetima:

a) da su nesposobni za rad, odnosno spriječeni u ostvarivanju prava na rad, (Nalaz stručne komisije),
b) da nemaju dovoljno prihoda za izdržavanje,
c) da nemaju članova porodice koji su po Zakonu obavezni da ih izdržavaju ili ako ih imaju, da te osobe nisu u mogućnosti da izvršavaju obavezu izdržavanja,
d) stara i bolesna lica bez materijalne potpore (muškarci preko 65, a žene preko 60 godina).

Potrebna dokumentacija:

 1. Izjava o zajedničkom domaćinstvu
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih-za djecu do 18 godina
 3. Uvjerenje o prihodima zajedničkog domaćinstva:
  • plaća i druga primanja iz radnog odnosa
  • starosna, invalidska i porodična penzija
  • poljoprivredna djelatnost
  • primanja po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti i zaštititi civilnih žrtava rata
  • prihodi ostvareni po osnovu imovinskog prava ostala primanja
 4. Uvjerenje nadležne Policijske uprave da ne posjeduje motorno vozilo
 5. Nalaz i mišljenje stručne komisije o nesposobnosti za samostalan rad i privređivanje
 6. Kopija lične karte i uvjerenje o prebivalištu
 7. Posjedovni list
 8. Transakcijski račun

 

Novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica- mogu ostvariti lica sa invaliditetom i druga lica ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju, kao i stara i nemoćna lica, kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega od strane drugog lica za zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba. Pravo na nov,anu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica se priznaje na osnovu Nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, a u skladu sa propisima Kantona.

Privremena – izuzetna novčana pomoć može se dodijeliti osobi koja se nađe u stanju izuzetne socijalne potrebe, odnosno potrebe koja se ne može zadovoljiti jednokratnom novčanom pomoći. Visina izuzetne novčane pomoći utvrđuje se u procentu 85% (maximalno) od prosječne plaće privrede Kantona. Ovaj vid pomoći korisnicima se može dodijeliti samo jedanput u toku kalendarske godine.

Potrebna dokumentacija:

 1. Medicinska dokumentacija – otpusnica sa liječenja
 2. Dokaz o otpuštanju sa izdržavanja kazne zatvora ili izvršavanja odgojne mjere
 3. Kopija lične karte i uvjerenje o prebivalištu
 4. Dokaz o novčanim primanjima članova zajedničkog domaćinstva
 5. Dokaz o stanju socijalne potrebe
 6. Račun o uplati za ukop,
 7. Transakcijski račun

 

Jednokratna novčana pomoć – može se dodjeliti osobi koja se nađe u stanju socijalne potrebe. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti isti korisnik najviše tri puta u toku kalendarske godine. Visina jednokratne novčane pomoći utvrđuje se u procentu 35% (maximalno) od prosječne plaće privrede Kantona.

Potrebna dokumentacija:

 1. Medicinska dokumentacija – otpusnica sa liječenja
 2. Dokaz o otpuštanju sa izdržavanja kazne zatvora ili izvršavanja odgojne mjere
 3. Kopija lične karte ili uvjerenje o prebivalištu
 4. Dokaz o novčanim primanjima članova zajedničkog domaćinstva
 5. Dokaz o stanju socijalne potrebe
 6. Transakciji račun

 

Osposobljavanje za život i rad

Pravo na osposobljavanje za život i rad ostvaruju djeca ometena u psihofizičkom razvoju i odrasle osobe s umanjenim psihofizičkim sposobnostima. Utvrđivanje postojanja osnove za ostvarivanje prava na osposobljavanje za život i rad vrši Prvostepena stručna komisija za procjenu sposobnosti i određivanje podrške djeci s teškoćama u razvoju, te donosi Nalaz i mišljenje koje se prosljeđuje odgojno-obrazovnim ustanovama, a po potrebi i penzijsko-invalidskom osiguranju na dalje postupanje.


Smještaj u ustanove socijalne zaštite

Smještaj u ustanove socijalne zaštite mogu ostvariti djeca i odrasle osobe
kojima je potrebna stalna briga i potpora u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici ili na drugi način.
O smještaju u ustanove odlučuje Centar za socijalni rad na čijem području osoba ima prebivalište uz pismenu saglasnost nadležnog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, na temelju mišljenja Stručnog tima Centra, Izvršne odluke suda, na osnovu nalaza i mišljenja Stručne komisije o nesposobnosti za rad, odnosno nalaza i mišljenja odgovarajuće zdravstvene ustanove.