JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju korisnici različitih vidova socijalne i dječije zaštite koji navedeno pravo nemaju po nekom drugom osnovu, ali i neosigurane socijalno ugrožene osobe, a u skladu sa Odlukom Vlade USK-a  br: 03-017-1804/2005 od 29.06.2005. godine, Instrukcijom za primjenu Odluke broj: 03/017-1804/2005. godine te Odluke o izmejenama i dopunama odluke br: 03-017-1804/2005 („Službeni glasnik USK-a, broj:04/16). 

 

DOKUMETACIJA POTREBNA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA PREKO 65 GODINA: 

 • Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija)
 • Prijava prebivališta
 • Kućna lista
 • U općini ovjerena izjava da ne ostvaruje niti inostranu niti penziju u FBiH ili RS, te da nema ni podnešen zahtjev za ostvarivanje penzije. 
 • Uvjerenje od PIO da ne ostvaruje penziju niti ima pokrenut zahtjev. 
 • Uvjerenje od zavoda zdravstvenog osiguranja da ne ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje  (za podnosioca zahtjeva i supružnika)
 • Ovjerena kopija lične karte 

 

DOKUMETACIJA POTREBNA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA MLDB. DJETE DO POLASKA U ŠKOLU PO ODLUCI VLADE USK-A BR. 03-017-1804/2005: 

 • Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija),
 • Prijava prebivališta za roditelje i dijete,
 • Kućna lista,
 • Uvjerenje od Biro-a rada da ne ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje za roditelje,
 • Uvjerenje od zavoda zdravstvenog osiguranja da ne ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu za roditelje i dijete,
 • Ovjerena kopija lične karte roditelja 

 

DOKUMETACIJA POTREBNA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA PO ODLUCI VLADE USK-A BR. 03-017-1804/2005: 

 • Prijava prebivališta
 • Kućna lista
 • Uvjerenje od Biro-a rada (za lice koje se osigurava i supružnika ukoliko ga ima)
 • Uvjerenje od zavoda zdravstvenog osiguranja da ne ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje. (za lice koje se osigurava i supružnika ukoliko ga ima)
 • Uvjerenje porezne uprave da se ne nalazi na evidenciji poreznih obveznika. 
 • Medicinska dokumentacija za oboljenje na osnovu kojeg se osigurava (trudnica za vrijeme trudnoće i poroda te postnatalnih komplikacija do 6 mjeseci nakon poroda, ovisnici o teškim drogama, osobe oboljele od teške duševne bolesti F20 do F20.9, osoba sa 90% ili 100% invaliditetom kojoj je priznato pravo na novčanu naknadu po tom osnovu, cerebralna paraliza, leukemija, maligna oboljenja, inzulo- ovisni dijabetes, celijakija, epilepsija, tuberkuloza i davaoci/porimaoci organa).
 • Ovjerena kopija lične karte. 
 • Ovjerena izjava da ne ostvaruju primanje u visini od 20% prosječne plaće u FBiH.